Forretningsorden Nørreå Børnehus

Bestyrelsen

§ 1

Nørreå Børnehus’ ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den pædagogiske og daglige ledelse samt den administrative ledelse og drift.

Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med lederen bl.a. institutionens virksomhedsplan.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges af forældre til børn i daginstitutionen. Fem af de seks medlemmer skal være forældre.

Personalet kan vælge 1 repræsentant til at deltage i bestyrelsesmøderne og indgå på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af forældrekredsen vælges for 2 år ad gangen, således at hvert år vælges 3 medlemmer.

Personalerepræsentanten vælges for 1 år, denne vælges bland personalet ved almindelig afstemning.

Forældrekredsen vælger blandt sig 2 suppleanter hvert år.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Udvalg har som udgangspunkt ingen beføjelser, men kan evt. få fuldmagt af bestyrelsen.

§ 2

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Formanden indkalder i samråd med lederen til møder efter behov, eller hvis mindst 2 medlemmer forlanger det; dog mindst 6 gange årligt. Indkaldelse af møder og fremsendelse af dagsorden sker senest 1 uge før mødet afholdes.

Det er frivilligt for suppleanter at deltage i bestyrelsesmøderne.

Faste punkter der skal med i agenda på hvert bestyrelsesmøde:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra sidst
  3. Budgetopfølgning
  4. Meddelelser fra Lederen
  5. Evt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan vælge at holde lukket møde uden personalerepræsentantens deltagelse.

Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved afstemninger skal mindst 6 ud af 7 deltage enten ved fysisk at deltage på bestyrelsesmøde hvor afstemningen foregår eller ved at stemme ved fuldmagt til Formanden.

Stk. 5. Formanden leder forhandlingerne og drager omsorg for, at vedtagende beslutningergennemføres. Sekretæren udfærdiger referat, som udsendes via mail og godkendes på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Godkendte referater arkiveres af lederen i mappe i aflåst skab i Nørreå Børnehus.  Det er kun bestyrelsen og lederen, som har adgang til referater.

Stk. 6. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til Forvaltningsloven og Straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter at bestyrelsesmedlemmet er trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til skriftlig at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse, af denne orientering.

Stk. 7. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter umiddelbart efter deres valg til bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægter, kommunens vilkår for godkendelse af privatinstitutionen samt bestyrelsens eventuelle forretningsorden og øvrige i institutionens gældende retningslinjer.

§ 3

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og regler, der til enhver tid gælder, for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold der vedrører institutionen og til at forlange oplysninger af lederen. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører institutionens kapital, ud over den daglige drift, kræver bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift i henhold til kommunens godkendelse af institutionen som privat daginstitution.

Budgetudkast for kommende år udarbejdes af Lederen i samråd med Kassereren og Formanden, og godkendes på bestyrelsesmøde.

§ 4

Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Stk. 3. Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær 3 bestyrelsesmedlemmer.

Dispositioner over fast ejendom eller institutionens lejemål kræver underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden.

Stk. 4. Et evt. overskud i institutionen anvendes med respekt for formålet til konsolidering af den selvejende daginstitution Nørreå Børnehus.

§ 5

Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af leder og det øvrige personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af bestyrelsen godkendte budget.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt.

Udmeldes et bestyrelsesmedlems børn/barn af daginstitution udtræder dette medlem og suppleanten indtræder frem til første ordinære forældremøde med valg til bestyrelsen.

Personalerepræsentanten udtræder så snart vedkommende har opsagt sin stilling eller fratræder af anden grund.

Stk. 4. Institutionens leder deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Formanden indkalder i samråd med lederen til møder efter behov, eller hvis mindst 2 medlemmer forlanger det; dog mindst 6 gange årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan vælge at holde lukket møde uden personalerepræsentantens deltagelse.

Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Formanden leder forhandlingerne og drager omsorg for, at vedtagende beslutningergennemføres. Sekretæren udfærdiger referat, som udsendes via mail og godkendes på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til Forvaltningsloven og Straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter at bestyrelsesmedlemmet er trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til skriftlig at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse, af denne orientering.

Stk. 7. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter umiddelbart efter deres valg til bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægter, kommunens vilkår for godkendelse af privatinstitutionen samt bestyrelsens eventuelle forretningsorden og øvrige i institutionens gældende retningslinjer.

§ 7

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og regler, der til enhver tid gælder, for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold der vedrører institutionen og til at forlange oplysninger af lederen. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører institutionens kapital, ud over den daglige drift, kræver bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift i henhold til kommunens godkendelse af institutionen som privat daginstitution.

Formandens ansvarsområder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og udsender dagsorden.

Formanden afholder Lederudviklingssamtale (LUS) med Lederen (Evt. sammen med andet bestyrelsesmedlem) 1 gang årligt, senest i april.

Formanden afholder opfølgningsmøder/status møder med Lederen efter behov, men min. 4 gange om året.

Formanden deltager sammen med Lederen i møder med Nørreå Skolens bestyrelsesformand og leder min. 4 gange per år.

Formanden (eller andet bestyrelsesmedlem) deltager i kommunens årlige tilsyn af Børnehuset.

Formanden (eller evt. Kasser) deltager i møder med banken.

Kassererens opgaver

Som udgangspunkt er det Lederens opgave at præsentere budgetopfølgning for den øvrige bestyrelse. Lederen kan bruge Kassereren, hvis der er behov for sparring. Derudover er det Lederens opgave, at udarbejde et udkast til næstkommende års budget og præsenterer dette til den øvrige bestyrelse. Her har Lederen igen mulighed for at spørge kassereren om råd.